::DPM::

Switch to desktop Register Login

        รูปที่ 1 การปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม, ที่มาของภาพ: มลพิษทางน้ำ (Water pollution) [3]

                    ภัยจากสารเคมี ไม่ได้มีเพียงแต่ในรูปของก๊าซพิษที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังมีในรูปการปล่อยสารเคมีในรูปของสารละลายลงสู่แหล่งน้ำต่างๆ ทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย ไม่สามารถนำน้ำนั้นมาใช้เพื่อการบริโภค อุปโภค ระบบนิเวศน์ของสัตว์น้ำถูกทำลาย รวมถึงการส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ทำให้ชาวบ้านระแวดนั้นได้รับความเดือดร้อนดังเช่นที่เป็นข่าวฟ้องร้องให้หน่วยงานรัฐเข้ามาตรวจสอบอยู่เป็นประจำ ตัวอย่างเช่น การปล่อยน้ำเสียออกสู่ลำคลองของโรงงาน ไทยแมค เอสทีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปยางพาราอัดแท่ง จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ส่งผลให้ปลาตายเป็นจำนวนมากในคลองปกาสัย [1] และในปี พ.ศ. 2553โรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อมได้ปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำซึ่งตั้งอยู่ริมคลองสำโรงเชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยาแสดงดังรูปที่ 2 และนอกจากนี้ยังพบว่าโรงงานอุตสาหกรรมอีกหลายแห่งที่ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาได้ปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำ ทำให้หน่วยงานกรียพีซออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลออกกฏหมายควบคุมการปล่อยน้ำเสีย บังคับให้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เปิดเผยข้อมูลการใช้สารเคมีในทุกกระบวนการและขั้นตอนการปล่อยมลพิษของโรงงานออกสู่สิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่การลดการใช้สารพิษ [2]

รูปที่ 2 น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อม ริมคลองสำโรง, ที่มาของภาพ: [2]

 

Mersmann [4] รายงานว่าน้ำเสียที่ได้จากอุตสาหกรรมทางเคมีประกอบด้วยสารอนินทรีย์และสารอินทรีย์ที่ละลายน้ำได้และละลายน้ำไม่ได้ ซึ่งงานทางวิศวกรรมเคมีได้เสนอแนวทางให้การบำบัดน้ำเสียไว้ 5 แนวทางดังนี้

- วิธีทางกล (Mechanical) เช่น การกรอง การหมุนเหวี่ยงแยก

- วิธีทางความร้อน (Thermal) เช่น การกลั่น การระเหย การตกผลึก

- วิธีทางชีวภาพ (Biological) เช่น การใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายหรือบำบัดน้ำเสีย

- วิธีทางเคมี (Chemical) เช่น การเติมสารเคมี หรือการใช้ แสง UV เป็นต้น

ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 กำหนดค่ามาตรฐานน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานต้องมีคุณสมบัติดังนี้

ตารางที่ 1 ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม [5, 6]

  
  

ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม

  
  

ดัชนีคุณภาพน้ำ

  
  

ค่ามาตรฐาน

  
  

วิธีวิเคราะห์

  

1. ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH valve)

5.5-9.0

pH Meter

2. ค่าทีดีเอส   (TDS หรือ Total Dissolved Solids)

• ไม่เกิน 3,000 มก/ล. หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ละประเภทของแหล่งรองรับน้ำทิ้ง   หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควรแต่ไม่เกิน 5,000 มก./ล.  

• น้ำทิ้งที่จะระบายลงแหล่งน้ำกร่อยที่มีค่าความเค็ม (Salinity) เกิน 2,000   มก./ล. หรือลงสู่ทะเล ค่าทีดีเอสในน้ำทิ้งจะมีค่ามากกว่าค่าทีดีเอสที่มีอยู่ในแหล่งน้ำกร่อยหรือทะเลได้ไม่เกิน 5,000 มก./ล.

ระเหยแห้งที่อุณหภูมิ 103-105oC เป็นเวลา 1 ชั่วโมง

3. ค่าสารแขวนลอย (Suspended   Solids)

ไม่เกิน 50 มก./ล หรืออาจแตกต่างกันแล้วแต่ประเภทของแหล่งรองรับน้ำทิ้งหรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมหรือประเภทของระบบบำบัดน้ำเสียตามที่คณะกรรมควบคุมมลพิษเห็นสมควรไม่เกิน   150 มก./ล

กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter Disc)

4. อุณหภูมิ   (Temperature)

ไม่เกิน 40°C

เครื่องวัดอุณหภูมิ หมายเหตุ วัดขณะโรงงานดำเนินงาน

5. สีหรือกลิ่น

ไม่เป็นที่พึงรังเกียจ

ไม่ได้กำหนด

6. ซัลไฟด์ (Sulfide หรือ H2S)

ไม่เกิน 1.0   มก./ล.

Titrate

7. ไซยาไนด์ (Cyanice หรือ HCN)

ไม่เกิน 0.2 มก./ล.

กลั่นและตามด้วยวิธี   Pyridine Barbituric Acid

8. น้ำมันและไขมัน   (Fat, Oil and Grease)

ไม่เกิน 5.0   มก./ล.   หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ละประเภทของแหล่งรองรับน้ำทิ้งหรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควรแต่ไม่เกิน   15 มก./ล.

สกัดด้วยตัวทําละลาย   แล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน

9. ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde)

ไม่เกิน 1.0   มก./ล.

Spectrophotometry

10. สารประกอบฟีนอล (Phenols)

ไม่เกิน 1.0 มก./ล.

กลั่นและตามด้วยวิธี   4-Aminoantipyrine

11. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine)

ไม่เกิน 1.0 มก./ล.

lodometric Method

12. สารปราบศัตรูพืชและสัตว์ (Pesticide)

ต้องตรวจไม่พบตามวิธีตรวจสอบที่กำหนด

Gas-Chromatography

13. ค่าบีโอดี (5   วันที่อุณหภูมิ 20 oC (Biochemical Oxygen Demand : BOD)

ไม่เกิน 20 มก./ล. หรือแตกต่างแล้วแต่ละประเภทของแหล่งน้ำทิ้ง   หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควรแต่ไม่เกิน 60 มก./ล.

Azide Modification ที่อุณหภูมิ 20oC เป็นเวลา 5 วัน

14. ค่าทีเคเอ็น (TKN   หรือ Total Kjeldahl Nitrogen)

ไม่เกิน 100 มก./ล. หรือแตกต่างแล้วแต่ละประเภทของแหล่งน้ำทิ้ง   หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควรแต่ไม่เกิน 200 มก./ล.

Kjeldahl

15. ค่าซีโอดี (Chemical   Oxygen Demand : COD)

ไม่เกิน 120 มก./ล. หรือแตกต่างแล้วแต่ละประเภทของแหล่งน้ำทิ้ง   หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควรแต่ไม่เกิน 400 มก./ล.

Potassium Dichromate Digestion

16. โลหะหนัก (Heavy Metal)

1. สังกะสี (Zn)

ไม่เกิน 5.0 มก./ล.

Atomic Absorption

Spectro Photometry ชนิด Direct Aspiration หรือวิธี Plasma Emission Spectroscopy ชนิด Inductively   Coupled Plama : ICP

  

 

 

 

 

 

 

 

2. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Hexavalent   Chromium)

ไม่เกิน 0.25 มก./ล.

3. โครเมียมชนิดไตรวาเลนท์ (Trivalent   Chromium)

ไม่เกิน 0.75 มก./ล.

4. ทองแดง (Cu)

ไม่เกิน 2.0 มก./ล.

5. แคดเมียม (Cd)

ไม่เกิน 0.03 มก./ล

6. แบเรียม (Ba)

ไม่เกิน 1.0 มก./ล

7. ตะกั่ว (Pb)

ไม่เกิน 0.2 มก./ล.

8. นิคเกิล (Ni)

ไม่เกิน 1.0 มก./ล.

9. แมงกานีส (Mn)

ไม่เกิน 5.0 มก./ล.

10. อาร์เซนิค   (As)

ไม่เกิน 0.25 มก./ล.

-Atomic Absorption Spectrophotometry ชนิด Hydride   Generation หรือวิธี Plasma Emission Spectroscopy ชนิด Inductively Coupled Plasma : ICP

11. เซเลเนียม (Se)

ไม่เกิน 0.02 มก./ล.

-Atomic Absorption Spectrophotometry ชนิด Hydride   Generation หรือวิธี Plasma Emission Spectroscopy ชนิด Inductively Coupled Plasma : ICP

12. ปรอท (Hg)

ไม่เกิน 0.005 มก./ล.

-Atomic Absorption Cold Vapour Techique

 

อ้างอิง

1. http://hktaus>4.blogspot.com/2011/08/blog-post_4764.html

2. http://www.flickr.com/photos/gpsea/4501787831/

3. http://student.nu.ac.th/teerapat/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%882.html

4. A. Mersmann, Purification of waste water in the chemical industry, Chemical Engineering and Processing 34 (1995) 279-282

5. http://www<span< a=""> lang="TH">2.diw.go.th/PIC/download/info/water1.pdf

6. www.dld.go.th/certify/th/images/stories/BLSC/environment/.../l8.doc

© 2012 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Top Desktop version