::DPM::

Switch to desktop Register Login

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์: ก๊าซอันตรายที่มองไม่เห็น

Rate this item
(36 votes)

ทุกวันนี้ ทุกคนคงหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับก๊าซที่ชื่อว่า ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide) ไม่พ้น และในบางครั้ง คุณเองอาจเป็นตัวการในปล่อยก๊าซชนิดนี้ออกสู่สิ่งแวดล้อมหากคุณใช้รถยนต์ในการเดินทาง เนื่องจากก๊าซชนิดนี้ไม่ได้มีแหล่งกำเนิดเฉพาะเพียงแต่ในอุตสาหกรรมแต่ยังเป็นก๊าซที่ได้จากกระบวนสันดาปที่ไม่สมบูรณ์ของสารประกอบคาร์บอนที่อยู่ในเครื่องยนต์ของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถอื่นๆ ที่ใช้เครื่องยนต์เป็นตัวขับเคลื่อน รวมถึงการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิงต่างๆ เช่นน้ำมันเบนซิน น้ำมัน และไม้เป็นต้น

     ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทุกๆ ปี มีผู้ป่วยประมาณ 15000 คนที่ต้องเข้าห้องฉุกเฉินจากพิษของก๊าซชนิดนี้และมีผู้ป่วยเสียชีวิตสูงถึงปีละประมาณ 500 คน [1] สำหรับประเทศไทยในปี พ.ศ. 2535 ได้มีการออกพระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติการสาธารณสุขและพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อควบคุม ป้องกัน และจัดการกับปัญหาจากก๊าซชนิดนี้ โดยกำหนดให้รถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิงที่ผลิตขึ้นมาใหม่ต้องมีการติดตั้ง Catalytic converter [2] แสดงดังรูปที่ 1 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ขจัดมลพิษในท่อไอเสีย ซึ่งอุปกรณ์ Catalytic converter จะประกอบด้วย Catalyte สองส่วนโดยในส่วนแรกคือ Reduction catalyst ซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนก๊าซไนโตรเจนมอนอกไซด์ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกาย ให้เป็นก๊าซไนโตรเจนและออกซิเจน และในส่วนที่สองชื่อว่า oxidation catalyst ทำหน้าที่เปลี่ยนคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอันตรายน้อยกว่า [3]

รูปที่ 1 Catalytic Converter ที่ติดตั้งในรถยนต์, ที่มาของภาพ [3]

แต่อย่างไรก็ตามจากรายงานมลพิษทางอากาศจากก๊าซชนิดนี้ในปี พ.ศ. 2542 ของกรุงเทพมหานคร พบว่าปริมาณความเข้มข้นของก๊าซชนิดนี้ยังสูงเกินค่ามาตรฐาน ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมงวัดได้ 9 ppm โดยเฉพาะบริเวณถนนอิสรภาพ ถนนจรัลสนิทวงศ์ ถนนหลานหลวง ถนนพระสุเมรุ ถนนพระรามที่ 1 เป็นต้น [4] เพราะฉนั้นอยากให้ทุกคนที่ใช้รถเป็นพาหนะเดินทางหมั่นตรวจสอบ เช็คเครื่องยนต์อยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการสันดาปที่สมบูรณ์ลดการปล่อยก๊าซชนิดนี้ออกสู่บรรยากาศเพราะอันตรายจากก๊าซชนิดนี้ถือเป็นภัยเงียบอย่างที่คุณคิดไม่ถึงกันเลยทีเดียว

             อันตรายจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ สูตรทางเคมีประกอบไปด้วยอะตอมคาร์บอนและออกซิเจนอย่างละ 1 อะตอมได้เป็น CO คุณสมบัติทางกายภาพ เป็นก๊าซไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีความหนาแน่น 0.97 ซึ่งเบากว่าอากาศ [5] ความว่องไวต่อการทำปฎิกิริยาต่ำและสามารถปะปนอยู่ในอากาศได้นาน 1-2 เดือน [6] จัดเป็นก๊าซพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์เนื่องจากเป็นก๊าซที่ไม่มีกลิ่น ทำให้เข้าสู่ร่างกายได้โดยที่เราไม่รู้ตัวและเมื่อก๊าซชนิดนี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายสามารถสะสมอยู่ในร่างกายได้โดยจะไปรวมตัวกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงได้ดีกว่าออกซิเจนประมาณ 200-250 เท่า (แสดงดังรูปที่ 2) ทำให้การลำเลียงออกซิเจนไปสู่เซลล์ต่างๆ ของร่างกายลดน้อยลง ส่งผลให้ร่างกายเกิดอาการอ่อนเพลีย สมองขาดออกซิเจน และถ้าได้รับก๊าซคาร์บอนมอนอนไซด์ในปริมาณมากอาจทำให้ร่างกายเกิดอาการขาดออกซิเจนเฉียบพลันถึงขึ้นเสียชีวิตได้ [7]

รูปที่ 2 ภาพจำลองการจับเซลล์เม็ดเลือดแดงของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์, ที่มาของภาพ: [1]

นอกจากนี้ จากงานวิจัยของ JAMES J. McGRATH [8] ซึ่งทำการวิจัยเกี่ยวกับผลของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่มีต่อระบบหัวใจในหนูสายพันธุ์ Sprague Dawley พบว่าหลังจาก 8 นาทีผ่านไปอัตราการเต้นหัวใจของหนูมีค่าลดลงเมื่อได้รับการฉีดสารละลายก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าสู่กระแสเลือด และเมื่อระดับความเข้มข้นของก๊าซเพิ่มขึ้นส่งผลให้อัตราการเต้นของหัวใจลดต่ำลงแสดงผลการทดลองดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 ผลของความเข้มข้นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่มีต่ออัตราการเต้นหัวใจของหนู, ที่มาของภาพ: จากงานวิจัยของ JAMES J. McGRATH [8]

ผลกระทบของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่มีต่อสุขภาพมนุษย์ในระดับที่ความเข้มข้นต่างๆ แสดงดังนี้ [9]

 • ระดับความเข้มข้น 50 ppm ถึง 200 ppm อาการ ปวดศีรษะเล็กน้อยและอ่อนเพลีย
 • ระดับความเข้มข้น 200 ppm ถึง 400 ppm อาการ คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะอย่างรุนแรงและอาจถึงขั้นเป็นลม
 • ระดับความเข้มข้นประมาณ 1,200 ppm อาการ หัวใจเต้นเร็วขึ้นผิดปกติ และเริ่มเต้นผิดจังหวะ
 • ระดับความเข้มข้นประมาณ 2,000 ppm อาการ อาจถึงขั้นหมดสติ      และอาจถึงเสียชีวิต
 • ระดับความเข้มข้นประมาณ 5,000 ppm อาการ อาจทำให้เสียชีวิตภายในไม่กี่นาที      แต่อาจจะรอดชีวิตถ้ารีบนำผู้ป่วยออกจากบริเวณอับอากาศมาสู่บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์      หรือมีออกซิเจนเพียงพอ

     วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น[10] สำหรับผู้ได้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ในขั้นแรกให้รีบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ แต่ถ้าไม่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ให้รีบทำการเปิดหน้าต่างหรือประตู เพื่อให้มีอากาศหมุนเวียนเข้าออกได้สะดวกทั้งนี้ต้องกระทำโดยเร็วที่สุด แต่หากเห็นว่าผู้ป่วยหายใจขัดหรือหยุดหายใจ ต้องรีบผายปอด แล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลหรือหากโทรเรียกให้รถโรงพยาบาลมารับ ควรแจ้งให้มีการนำเครื่องช่วยหายใจมาด้วย

อ้างอิง

 1. 1.http://www.epa.gov/aging/resources/factsheets/pcmp/pcmp_thai_100-F-09-018.pdf
 2. 2.http://www.material.chula.ac.th/RADIO44/august/radio8-5.htm
 3. 3.http://161.200.184.9/webelarning/elearning%20Computer53/com-project/catalytic_converter.html
 4. 4.http://www.material.chula.ac.th/RADIO44/august/radio8-5.htm
 5. 5.Wu L, Wang R. Carbon monoxide: endogenous production, physiological functions, and pharmacological applicationPharmacol Rev, 2005, 57: 585-630
 6. 6.http://www.material.chula.ac.th/RADIO44/august/radio8-5.htm
 7. 7.David George Penney, Acute carbon monoxide poisoning: animal models: A review, Toxicology, 1990, 62: 123-160
 8. 8.JAMES J. McGRATH, The Effects of Carbon Monoxide on the Heart: An In Vitro Study, Pharmacology Bwchemtstry & Behawor, Vol 21, Suppl, 1984, 1: 99-102,
 9. 9.Carbon monoxide : silent killer, http://uhost.rmutp.ac.th/woravith
 10. 10.http://school.obec.go.th/huyhinpit/student/Heal1/Paper2.html

© 2012 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Top Desktop version